RHF-enes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHF-ene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og fra forskningsadministrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd har observatørstatus i gruppen.

Ledelse og sekretariatsfunksjon rullerer mellom de regionale helseforetakene. Fra 2018 har Helse Nord RHF ledelse og sekretariatsfunksjon.

Møteplan for 2019:
7. mars
9. mai
29. august
24. oktober

Kontaktinformasjon for sekretariat:

kristina.lindstrom@helse-nord.no