RHFenes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHFene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og fra forskningsadministrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd har observatørstatus i gruppen.

Ledelse og sekretariatsfunksjon rullerer mellom de regionale helseforetakene. Fra 2018 har Helse Nord RHF ledelse og sekretariatsfunksjon.

Møteplan 2018:
Torsdag 1. mars
Onsdag 16. mai
Torsdag 30. august
Onsdag 31. oktober

Kontaktinformasjon for sekretariatet:
monika.rydland@helse-nord.no