Persontilpasset medisin

HODs oppdrag til RHFene for 2017

I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2017, er de regionale helseforetakene bedt om å:

«etablere et nasjonalt nettverk av regionale kompetansesentre for persontilpasset medisin og et nasjonalt anonymt frekvensregister for arvelige humane genvarianter, begge under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i dialog med Helsedirektoratet og Direktoratet for eHelse.»

Det er over Statsbudsjett 2017 bevilget hhv. 3 og 5 millioner kroner til disse oppgavene.

Organisering

Oppdraget vil bli løst gjennom organisering av et prosjekt «Nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin» med en felles styringsgruppe for begge oppgaver. Styringsgruppen  har en overordnet rolle og er etablert med representasjon fra hvert av de fire regionale helseforetakene, brukerrepresentant(er) og observatører fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-Helse. Styringsgruppen ble konstituert i møte 28. april 2017 med følgende medlemmer:

  • Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF (leder av styringsgruppen)
  • Erlend. B. Smeland, Oslo universitetssykehus HF
  • Pål Iden, Helse Vest RHF
  • Bjørn Tore Gjertsen, Helse Bergen HF
  • Henrik A. Sandbu, Helse Midt-Norge RHF
  • Elisabeth Selvaag, St. Olav’s hospital HF
  • Geir Tollåli, Helse Nord RHF
  • Einar Bugge, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Erna Hogrenning, Helse Sør-Øst RHF
  • Arne Lyngstad, Helse Midt-Norge RHF

Observatører: Anne Hafstad, Helsedirektoratet og xx, Direktoratet for e-Helse

Avd. Forskning, innovasjon og utdanning, Helse Sør-Øst RHF, vil ha ansvar for ledelse og koordinasjon av oppdraget med spesialrådgiver Torunn Berge som prosjektleder.

Prosjektarbeidet utføres i to arbeidsgrupper  nedsatt etter forslag fra de fire regionale helseforetakene. Det er lagt vekt på bred regional representasjon samt en god balanse mellom forsknings- og klinisk kompetanse i disse gruppene. Arbeidsgruppenes deltakere kan finnes her.

Regional forankring

Arbeidet med oppdragene og organiseringen av prosjekt er forankret på tvers av de regionale helseforetakene og ble behandlet som sak i møte mellom de fire RHF-direktørene 23. januar 2017. Møtet sluttet seg til forslaget om organisering av prosjekt «Nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin». RHFenes strategigruppe for forskning vil holdes løpende orientert om prosjektets framdrift. Interregionalt fagdirektørmøte vil bli involvert ved behov for faglige vurderinger.

Referansedokumenter: