Persontilpasset medisin

HODs oppdrag til RHFene innen persontilpasset medisin

I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2017, er de regionale helseforetakene bedt om å:

«etablere et nasjonalt nettverk av regionale kompetansesentre for persontilpasset medisin og et nasjonalt anonymt frekvensregister for arvelige humane genvarianter, begge under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i dialog med Helsedirektoratet og Direktoratet for eHelse.»

Det er over Statsbudsjett 2017 og 2018 bevilget hhv. 8 og 19,2 millioner kroner øremerket for implementering av disse tiltakene.

Organisering

Oppdraget vil bli løst gjennom etablering av et prosjekt «Nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin» og en prosjektorganisasjon med én  styringsgruppe og to arbeidsgrupper. Styringsgruppen  har en overordnet rolle og er nedsatt med representasjon fra hvert av de fire regionale helseforetakene, brukerrepresentanter og observatører fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-Helse.

Styringsgruppen ble konstituert i møte 28. april 2017 og har følgende medlemmer:

  • Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF (leder av styringsgruppen)
  • Erlend. B. Smeland, Oslo universitetssykehus HF
  • xx, Helse Vest RHF
  • Bjørn Tore Gjertsen, Helse Bergen HF
  • Henrik A. Sandbu, Helse Midt-Norge RHF
  • Elisabeth Selvaag, St. Olav’s hospital HF
  • Geir Tollåli, Helse Nord RHF
  • Einar Bugge, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Erna Hogrenning, Helse Sør-Øst RHF
  • Arne Lyngstad, Helse Midt-Norge RHF

Observatører: xx, Helsedirektoratet og Bodil Rabben, Direktoratet for e-Helse

I Helse Sør-Øst RHF er ansvar for ledelse og koordinasjon av oppdraget lagt til avd. forskning og innovasjon med spesialrådgiver Torunn Berge som prosjektleder.

Prosjektarbeidet utføres i to arbeidsgrupper  nedsatt etter forslag fra de fire regionale helseforetakene. Det er lagt vekt på bred regional representasjon samt en god balanse mellom fagområder og kompetanse i disse gruppene. Arbeidsgruppenes deltakere kan finnes her.

Regional forankring

Arbeidet med oppdragene gjennom etablering av et prosjekt er forankret på tvers av de regionale helseforetakene og ble behandlet som sak i møte mellom de fire administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. januar 2017. Møtet seg til forslaget om organisering av prosjekt «Nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin» som beskrevet ovenfor.

Referansedokumenter: