RHFenes fellesrapport

Fellesrapport fra spesialisthelsetjenesten

Hovedmålet med disse rapportene er å beskrive hovedmønstrene for anvendelsen av det statlige øremerkede tilskuddet til forskning (Statsbudsjettet: Kapittel 732, post 78), og de tilleggsbevilgningene hvert regionale helseforetak avsetter over egen basisramme. I disse rapportene presenteres også data knyttet til prosjekter som har fått forskningsmidler fra de regionale helseforetakene.

RHFenes fellesrapport for forskning og innovasjon: 2016,  2015, 2014 , 2013