Nasjonal rapport for forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon til pasientens beste
De regionale helseforetakene arrangerte 8. juni 2018 et seminar for lansering av Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017. Program for seminaret kan finnes her.

Presentasjoner fra seminaret er gjengitt under:

Hjertemedisin forebygger senskader av brystkreftbehandling (PRADA)
Brukermedvirkning i helseforskning – perspektiver fra RHFene
Lykkes vi med brukermedvirkning i forskning? Kvalitetsprosjekt i nord
Brukermedvirkning i forskning – opplæring, muligheter og fallgruver
Erfaringer – brukermedvirkning i klinisk forskning: del 1 og del 2
Perspektiver fra SAFO

De regionale helseforetakene har utarbeidet en felles veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten. Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for både brukere og forskere og ble publisert i mai 2018.

Nasjonal rapport om forskning og innovasjon fra spesialisthelsetjenesten

Siden 2013 har de fire regionale helseforetakene årlig utarbeidet rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten». Rapporten gir eksempler på gode prosjekter innen forskning og innovasjon i alle regionene. Denne synliggjøringen av resultater fra forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten illustrerer hvordan kunnskapsutviklingen bidrar til en bedre helsetjeneste.

Rapporter er tilgjengelige på nett for følgende år: 20172016,  2015, 2014 , 2013