RHF-enes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHF-ene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og fra forskningsadministrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd har observatørstatus i gruppen.

Ledelse og sekretariatsfunksjon rullerer mellom de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge RHF har fra 2020 sekretariat for strategigruppen.

Tentativ møteplan for 2020:
12. mars
28. mai
20. august
29. oktober

Kontaktinformasjon for sekretariatet:

May.Britt.Kjelsaas@helse-midt.no