RHF-enes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHF-ene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og fra forskningsadministrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd har observatørstatus i gruppen.

Ledelse og sekretariatsfunksjon rullerer mellom de regionale helseforetakene. Helse Vest RHF har fra 2022 sekretariat for strategigruppen.

 

Møteplan for 2023:
2. februar
8. juni
31. august
2. november

Kontaktinformasjon for sekretariatet:
torunn.hole.olsnes@helse-bergen.no