RHF-enes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHF-ene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Strategigruppen består fra 2024 av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, og de fire regionsykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet har observatørstatus i gruppen.

Ledelse og sekretariatsfunksjon rullerer mellom de regionale helseforetakene. Helse Vest RHF har hatt sekretariat og ledelse for strategigruppen i 2022-2023. Fra 2024 overtar Helse Sør-Øst ledelse og sekretariat. 

Møteplan for 2024:
Torsdag 8. februar
Torsdag 30. mai
Torsdag 29. august
Torsdag 24. oktober

Kontaktinformasjon for sekretariatet (2024-25):

 laila.tangen.hoisveen@helse-sorost.no