RHFenes strategigruppe for forskning

De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHFene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og fra administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Norges forskningsråd har observatørstatus i gruppen.

Ledelse og sekretariatsfunksjon rullerer mellom de regionale helseforetakene. Fra høsten 2015 har Helse Sør-Øst RHF ledelse og sekretariatsfunksjon.

Sekretariat:

  • Randi Vad, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
  • Torunn Berge, spesialrådgiver; Helse Sør-Øst RHF

E-post: forskning@helse-sorost.no

Postadresse til sekretariatet:  Postboks 404, 2303 Hamar

Besøksadresse:  Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo