Mandat


Mandat og organisering
Det daværende Helsedepartementet og de administrerende direktørene i RHF-ene besluttet i møte
9. april 2003 etableringen av forskning som et nytt strategisk satsingsområde i RHF-ene, og at det derfor skulle etableres en felles strategigruppe for forskning mellom RHF-ene.


Formål
De regionale helseforetakenes (RHF-enes) strategigruppe for forskning er en arena for RHF-ene for diskusjon og felles forståelse av overordnede og strategiske forskningsspørsmål. Helse- og omsorgsdepartementet deltar som observatør.

RHF-enes strategigruppe for forskning er rådgivende for fagdirektørene og de administrerende direktørene i de fire RHF-ene og en arena for informasjonsutveksling mellom RHF-ene og Helse- og omsorgsdepartementet som eier.

RHF-enes strategigruppe for forskning:

 • Skal gi råd om tilrettelegging og samarbeid for å nå de overordnede målene for forskning og bidra til oversikt over innovasjonsområdet i spesialisthelsetjenesten, i hovedsak forskningsbasert innovasjon.
 • Skal bidra til løpende informasjons- og erfaringsutveksling mellom de fire RHF-ene, og mellom RHF-ene, Helse- og omsorgsdepartementet og relevante aktører.
 • Skal gi råd om områder der en felles samordning av RHF-ene er naturlig og hensiktsmessig overfor universitets- og høyskolesektoren, Norges forskningsråd, og andre relevante aktører for å understøtte oppgavene som inngår i mandatet.
 • Skal gi råd og bidra til enhetlig praksis for måling og rapportering av ressursbruk til forskning og utvikling, og av forskningsproduksjon.
 • Skal vurdere på hvilke områder RHF-ene bør iverksette felles tiltak.
 • Skal ha et flerårig perspektiv.


Sammensetning
RHF-enes strategigruppe for forskning består av følgende medlemmer:

 • 2 medlemmer fra Helse Vest
 • 2 medlemmer fra Helse Nord
 • 2 medlemmer fra Helse Midt-Norge
 • 3 medlemmer fra Helse Sør-Øst
 • 2 observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet

Fra hver region skal ett medlem komme fra RHF-et og ett medlem fra regionsykehuset. Alle institusjoner oppnevner et tilsvarende antall varamedlemmer.

Relevante aktører som Forskningsrådet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, NIFU, UNIT og andre inviteres på sak.

RHFenes strategigruppe kan etablere arbeidsgrupper ved behov.

Møteaktivitet og saksgang
RHF-enes strategigruppe for forskning har omtrent fire møter i året. Møteutgifter dekkes av RHF-et som har ledelses- og sekretariatsfunksjonen. Reiseutgifter i forbindelse med møtene i strategigruppen og eventuelle arbeidsgrupper dekkes av de representerte aktørene.

Det tilstrebes konsensus i rådene fra strategigruppen. Dersom det er uenighet i gruppen skal dette tydeliggjøres. Saker til strategigruppen kan meldes inn av leder eller øvrige medlemmer. Forslagstiller forbereder saken(e), og RHF-ene selv har ansvar for å følge opp saker som er drøftet i strategigruppen der det er relevant.

Sekretariat og ledelse
Ledelses- og sekretariatsfunksjon roterer hvert andre år mellom de fire RHF-ene.

Sekretariatet deltar i strategigruppens møter og sender ut innkallinger med sakspapirer senest én uke før møtetidspunkt og referater fortrinnsvis innen én uke etter møtet. Mandat, møteplan, innkallinger, referater og sakspapirer gjøres offentlig tilgjengelig på felles løsning for spesialisthelsetjenesten. (med unntak av dokumenter unntatt offentlig tilgjengelighet).

Arbeidsutvalg (AU)
RHF-enes strategigruppe har et arbeidsutvalg bestående av følgende medlemmer:

 • 1 medlem fra Helse Vest RHF
 • 1 medlem fra Helse Nord RHF
 • 1 medlem fra Helse Midt-Norge RHF
 • 2 medlemmer fra Helse Sør-Øst, hvorav én fra RHF og én fra OUS.

Ledelse og sekretariat for arbeidsutvalget følger perioden for ledelse og sekretariat av strategigruppen.
Arbeidsutvalget har 6-8 møter i året, eller flere møter ved behov. Arbeidsutvalget forbereder saker og agenda for strategigruppen og kan gis i oppdrag å følge opp saker fra strategigruppen innen strategigruppens mandat.