Mandat

Mandat og organisering
Forskning og utviklingsarbeid er et viktig grunnlag for utviklingen av innhold og kvalitet i helsetjenesten til beste for pasientene.

Formål
De regionale helseforetakenes (RHFenes) strategigruppe for forskning er et rådgivende organ og kontaktforum for RHFene og Helse- og omsorgsdepartementet for diskusjon og felles forståelse av overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

Mandat
RHFenes strategigruppe for forskning er rådgivende for de administrerende direktørene i de fire RHFene og for Helse- og omsorgsdepartementet som eier. RHFenes strategigruppe for forskning:

 • Skal ha et flerårig perspektiv.
 • Skal gi råd om overordnede målsetninger for forskning, utviklingsarbeid og innovasjon i spesialisthelsetjenesten.
 • Skal bidra til løpende informasjons- og erfaringsutveksling mellom RHFene og departementet.
 • Skal vurdere på hvilke områder RHFene bør iverksette felles tiltak.
 • Skal gi råd om områder der en felles samordning av RHFene er naturlig og hensiktsmessig overfor universitets- og høyskolesektoren, Norges forskningsråd, og andre relevante aktører for å understøtte oppgavene som inngår i mandatet.
 • Skal gi råd og bidra til enhetlig praksis for måling og rapportering av ressursbruk til forskning og utvikling, og av forskningsproduksjon.
 • Kan etablere arbeidsgrupper ved behov.

Sammensetning
RHFenes strategigruppe for forskning består av følgende medlemmer:

 • 2 representanter fra Helse Vest RHF
 • 2 representanter fra Helse Nord RHF
 • 2 representanter fra Helse Midt-Norge RHF
 • 3 representanter fra Helse Sør-Øst RHF
 • 2 observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • 1 observatør fra Kunnskapssenteret
 • 1 observatør fra Helsedirektoratet
 • 1 observatør fra Norges forskningsråd

Alle institusjoner oppnevner et tilsvarende antall vararepresentanter.

Sekretariat og ledelse
Ledelse og sekretariatsfunksjon roterer hvert andre år mellom de fire RHFene. Leder for strategigruppen utpekes av RHFet som innehar sekretariatsfunksjonen. Det tilstrebes konsensus i rådene fra strategigruppen. Dersom det er uenighet i gruppen skal dette tydeliggjøres. Saker til strategigruppen kan meldes inn av leder eller alle øvrige medlemmer. Forslagstiller forbereder saken(e) og RHFene selv har ansvar for å følge opp saker som er drøftet i strategigruppen, der det er relevant.

Sekretariatet deltar i strategigruppens møter og sender ut innkallinger med sakspapirer senest én uke før møtetidspunkt, og referater fortrinnsvis innen én uke etter møtet. Mandat, møteplan, innkallinger, referater og sakspapirer gjøres offentlig tilgjengelig på en internettside (med unntak av dokumenter vedrørende saker unntatt offentlig tilgjengelighet).

RHFenes strategigruppe for forskning har 3-4 møter i året. Møteutgifter dekkes av RHFet som har sekretariatsfunksjonen. Reiseutgifter i forbindelse med møtene i strategigruppen og eventuelle arbeidsgrupper dekkes av de representerte aktørene.

Historikk
Det daværende Helsedepartementet og de administrerende direktørene i RHFene besluttet i møte 9. april 2003 etableringen av forskning som et nytt strategisk satsingsområde i RHFene, og at det derfor skulle etableres en felles strategigruppe for forskning mellom RHFene.