RHF-enes felles retningslinjer for søknader om forskningsmidler

De regionale helseforetakene fikk i 2015 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide felles retningslinjer for hvordan prosjektsøknader skal beskrive forventet nytte for pasienten og tjenesten, og hvordan ny kunnskap kan tas i bruk i tjenesten. Under arbeidet ble det også klart at det var behov for en gjennomgang av vurderingskriteriene for forskningssøknader i RHFene, og det ble laget et sett felles kriterier for kvalitet og forventet nytte. I henhold til oppdraget skal nyttevurderingen likestilles med kvalitetsvurderingen og gjelde for vurdering av søknader om regionale forskningsmidler fra 2016. RHFenes rapport ble vedtatt i interregionalt AD-møte 25. april 2016.

Rapport: Nyttevurdering i prosjektsøknader om regionale forskningsmidler